Hen Make Ya SIN…. Goose…Make ya Loose!

ii am gne make sure the neighbors know my name toniight….plz believe when iim done iim gne make yu feel riight….they say goose make yu loose…but toniight we on sum hen..cuz what we doin…gne def.be a sin…#NiceNSlow